Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a.   AW: Auteurswet 1912;
b.   Fotograaf: MvH Fotografie te Hellevoetsluis, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54898447;
c.   Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 AW.;
d.   Opdracht: de dienst of het product dat door Fotograaf geleverd zal worden;
e.   Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Fotograaf een Overeenkomst gesloten heeft c.q. ten behoeve van wie door Fotograaf werkzaamheden worden verricht;
f.    Overeenkomt: de Overeenkomst tussen Fotograaf en Opdrachtgever waarin de Opdracht is vastgelegd;
g.   Schriftelijk: communicatie op papier alsmede elektronisch, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast ten aanzien van de ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever.

Artikel 2. Toepassing

1.   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotograaf en Opdrachtgever, inclusief alle Offertes, Aanbiedingen, Opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
2.   De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3. Offerte

1.   Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een Offerte.
2.   Tenzij anders aangegeven in de Offerte, verliest de Offerte de geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door Fotograaf.
3.   Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de Opdracht / totstandkoming van de Overeenkomst

1.   De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever getekende offerte door Fotograaf is ontvangen of zoveel eerder als partijen feitelijk beginnen met de uitvoering van de Overeenkomst. Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de Overeenkomst geldt voor de Opdrachtgever als aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.
2.   Fotograaf houdt zich het recht voor een Opdracht alsnog te weigeren indien na aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering van de Overeenkomst voor Fotograaf onaanvaardbaar maken. Fotograaf heeft alsdan het recht de Overeenkomst per direct te beëindigen zonder schadeplichtig te zijn ten opzichte van Opdrachtgever.
3.   Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever om welke reden dan ook, komen voor rekening van Opdrachtgever en zullen door Fotograaf alleen worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en door Fotograaf is ontvangen.

Artikel 5. Cadeaubonnen

1.   Fotograaf biedt alleen gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.
2.   Cadeaubonnen zijn niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.
3.   Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna zal een fotoshoot een andere waarde hebben en zal bijbetaling nodig zijn.
4.   Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de cadeaubon.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht

1.   Fotograaf zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
2.   Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage.
3.   Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het tijdig aanwezig zijn, toegang regelen tot bepaalde locaties indien deze op verzoek van Opdrachtgever zijn gekozen. Opdrachtgever verplicht zich verder de omstandigheden voor Fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
4.   Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, maar niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Verdere nabewerking geschiedt enkel na overleg met en instemming door Fotograaf en kan extra kosten voor Opdrachtgever met zich meebrengen.
5.   Opdrachtgever staat er voor in dat – indien tijdens de fotoshoot gebruik wordt gemaakt van zaken van derden – geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden op grond van nationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of andere rechten van intellectuele eigendom dan wel het recht met betrekking tot het onrechtmatige daad. Opdrachtgever vrijwaart Fotograaf zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden op grond van deze wet of regelgeving geldend kunnen maken.
6.   In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Fotograaf niet mogelijk is de Overeenkomst zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal Fotograaf indien nodig zorg dragen voor een vervangende Fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen. Fotograaf in dergelijke omstandigheden niet schadeplichtig jegens Opdrachtgever.
7.   Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte van Fotograaf en/of Opdrachtgever en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de Overeenkomst op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden. Fotograaf is in dergelijke omstandigheden niet schadeplichtig jegens Opdrachtgever.

Artikel 7. Levering(stermijnen)

1.   Fotograaf hanteert, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
2.   Levering van digitale bestanden kent een geschatte levertijd van 21 dagen, tenzij anders overeengekomen.
3.   Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.
4.   Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
5.   Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, via download-link, USB-stick of per gewone post.
6.   RAW-bestanden worden niet geleverd.

Artikel 8. Vergoeding

1.   Offertes van Fotograaf of prijsafspraken in Overeenkomsten gelden niet automatisch voor de toekomst.
2.   Alle overeengekomen vergoedingen zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief BTW en exclusief reis- en andere kosten die Fotograaf maakt in de uitvoering van de Overeenkomst.
3.   Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
4.   Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
5.   De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van het overeengekomen uurtarief en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
6.   Indien aannemelijk is dat Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren voor uitvoering van de Overeenkomst, zal Fotogaaf deze doorberekenen aan Opdrachtgever.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

1.   Fotograaf zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen.
2.   Tenminste 25% van het totaalbedrag van de Overeenkomst wordt als aanbetaling verlangd en zal voorafgaand aan de levering van de Opdracht voldaan moeten zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.   Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 7 dagen na factuurdatum.
4.   Betalingsverplichtingen gelden tevens indien Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de Overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
5.   Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is Opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en heeft Fotograaf het recht op vergoeding van de wettelijke rente vanaf de vervaldag van de factuur tot de datum waarop het verschuldigde bedrag volledig is voldaan.
6.   Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Fotograaf maakt als gevolg van niet-nakoming door Opdrachtgever, komen ten laste van Opdrachtgever.

Artikel 10. Opschorting en beëindiging

1.   Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Fotograaf, nadat Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat Opdrachtgever aan haar betalingsverlichtingen jegens Fotograaf heeft voldaan.
2.   Indien Opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de Overeenkomst verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, is Fotograaf gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
3.   Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
4.   Bij annulering c.q. van de Overeenkomst door Opdrachtgever een maand of minder voordat met de uitvoer van de Opdracht is begonnen brengt Fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs bij Opdrachtgever in rekening. Bij latere dan wel tussentijdse annulering of beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtgeer heeft Fotograaf recht op de overeengekomen totaalprijs.

Artikel 11 Klachten

1.   Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan Fotograaf. Klachten worden na deze termijn niet meer in behandeling genomen.
2.   Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Auteursrecht / licentie / naamsvermelding / persoonlijkheidsrechten

1.   Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst ontwikkelde werken berust bij Fotograaf.
2.   Toestemming voor gebruik van fotografisch werk van Fotograaf door Opdrachtgever wordt vooraf schriftelijk verleend in de vorm van een licentie zoals naar aard en omvang door Fotograaf omschreven in de offerte en/of de daarop toeziende factuur.
3.   Indien over de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze omvat het gebruik, in ongewijzigde vorm, binnen de eigen organisatie, waarbij Opdrachtgever de naam van Fotograaf zal vermelden. Het is Opdrachtgever alsdan niet toegestaan om het fotografische werk te verveelvoudigen dan wel openbaar te maken buiten de eigen organisatie of te verkopen, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Fotograaf.
4.   Opdrachtgever is, tenzij schriftelijke uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet bevoegd sub licenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
5.   Opdrachtgever dient Fotograaf schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden en hier pas toe over te gaan na ontvangen toestemming.
6.   De naam van Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie worden opgenomen.
7.   Opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Fotograaf in acht conform artikel 25 lid 1 sub c en d AW.
8.   Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotograaf.
9.   Elk gebruik van een werk van Fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Fotograaf.
10.   Bij inbreuk op de aan Fotograaf toekomende auteursrechten komt Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van ten minste drie maal de door Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van de overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeden van alle directe en indirecte schade en en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
11.   Voor iedere inbreuk op de aan Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 AW waaronder het recht op naamsvermelding, is Opdrachtgever een vergoeding van ten minste 100% van de door Fotograaf gebruikelijk gehanteerde lictentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van de overigen geleden scharde (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
12.   Door Opdrachtgever te betalen dan wel betaalde schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Fotograaf.
13.   Fotograaf houdt zicht het recht voor de fotografische werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder doch niet uitsluitend website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

Artikel 13. Portretrecht

1.   Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij Fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.
2.   Bij portretfotografie van medewerkers en/of derden in opdracht van Opdrachtgever, zullen geportretteerden een akkoordverklaring invullen en ondertekenen ter akkoord van gebruik van het beeldmateriaal zowel online als offline. Fotograaf is nooit aansprakelijk voor publicatie van deze portretfoto’s door Opdrachtgever. Het bepaalde artikel 15 lid 5 is van toepassing.

Artikel 14. Privacy / persoonsgegevens

1.   In verband met de uitvoering van de Overeenkomst heeft Fotograaf het recht om persoonsgegevens van Opdrachtgever te gebruiken. Het gaat hierbij onder andere maar niet uitsluitend om namen, telefoonnummers, e-mailadressen en fotografisch werk zoals in deze Algemene Voorwaarden omschreven.
2.   Fotograaf heeft het recht persoonsgegevens van Opdrachtgever te delen met door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Het is deze derden verboden deze persoonsgegevens voor een ander doeleinde te gebruiken.
3.   Fotograaf heeft verder het recht om persoonsgegevens aan derden openbaar te maken in verband met de verkoop, overdracht of levering van (een deel van) de onderneming van Fotograaf of in het kader van een audit. Fotograaf zorgt er voor dat de derde partij vertrouwelijkheid zal bewaren met betrekking tot de persoonsgegevens en dat deze partij voldoet aan de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen en aanwijzingen van Fotograaf.
4.   Voor meer informatie over hoe Fotograaf omgaat met persoonsgegevens, wordt verwezen naar het Privacybeleid van Fotograaf.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

1.   Het deelnemen aan een fotoshoot gebeurt op (eigen) risico van Opdrachtgever. Fotograaf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel letsel of andere schade als gevolg van deelname aan een fotoshoot.
2.   Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Fotograaf of diens vertegenwoordigers.
3.   Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Fotograaf geleverd zijn.
4.   De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitegekeerde som.
5.   Fotograaf is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van fotografiesch werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van de zijde van Fotograaf. Opdrachtgever zal Fotograaf vrijwaren tegen mogelijke claims van derden.

Artikel 16. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden

1.   Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2.   Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden tijdens de duur van een Overeenkomst, worden tijdig en schriftelijk door Fotograaf aan Opdrachtgever medegedeeld, onder vermelding van de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden.
3.   Indien Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze

1.   Op alle opdrachten, overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Fotograaf en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2.   Fotograaf en Opdrachtgever zullen hun geschillen bij voorkeur minnelijk oplossen.
3.   Als Fotograaf en Opdrachtgever een geschil niet binnen een redelijk termijn minnelijk kunnen oplossen, dan zal het geschil op verzoek van de meest gerede partij beslecht worden door de rechter in het arrondissement waar Fotograaf is gevestigd.

Artikel 18. Overige bepalingen

1.   Als er sprake is van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en een Overeenkomst dan geldt op dat punt het bepaalde in de Overeenkomst.
2.   Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen in stand.